Overig

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

In artikel 25 van het BBV is bepaald dat in de programmaverantwoording een overzicht wordt opgenomen van de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder worden in dit verband verstaan: de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.  

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

(x € 1.000)

2022

2022

2022

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

- onroerende zaakbelasting

493

9.328

8.835

- belastingen overig

197

285

88

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

940

78.178

77.238

Treasury/financieringsfunctie

1.169

1.359

190

Overige baten en lasten

0

988

988

Totaal:

2.799

90.138

87.339

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is

De gemeentelijke belastingen worden toegelicht in de paragraaf ‘lokale heffingen’. Daar wordt ingegaan op de gerealiseerde opbrengst, de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Betreft de inkomsten die via de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanuit het Rijk worden ontvangen. De raming wordt gedurende het jaar bijgesteld op basis van circulaires. Naast de ontvangen uitkeringsbedrag in het rekeningjaar (€ 77,7 mln), bevat de realisatie ook een positieve afrekening over voorgaande jaren (€ 0,5 mln). Als last is € 940.000 opgenomen voor de energietoeslag 2023 die als vooruitontvangen bedrag is opgenomen.

Treasury / financieringsfunctie

Hieronder vallen de kosten en baten die te maken hebben de financieringsstromen zoals het afsluiten van geldleningen en ontvangen rente van leningen alsmede het financieringsresultaat.
Hieronder vallen ook het uitgekeerde dividend door de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de winstuitkering die ontvangen is van de HNG (Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten).

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder dit item zijn opgenomen de (incidentele) baten en bestaat voornamelijk uit de calculatorische BTW op de gemeentelijke diensten en producten i.v.m. de kostendekkendheid (reiniging, riolering en afval) en incidentele inruilopbrengsten van voertuigen van de buitendienst.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43