Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen voor het jaar 2022 en bevat de uitvoering van de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale lasten. De belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale lasten is derhalve van belang voor de gemeenteraad vanwege de integrale afweging tussen beleid en de inkomsten.
Een beschrijving van de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet.

Algemeen
De meeste belastingen in onze gemeente zijn de afgelopen jaren in het algemeen slechts verhoogd met het inflatiepercentage met uitzondering van de hondenbelasting (geen inflatiecorrectie). Hoewel de gemeente zo efficiënt mogelijk met de middelen omgaat, en waar mogelijk tracht de lasten te drukken, ontkomt onze organisatie niet aan loon- en prijsstijgingen, welke moeten worden doorberekend in de tarieven.

Het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” is algemeen aanvaard. Voor wat betreft de dienstverleningen zoals het ophalen en afvoeren van afvalstoffen, het onderhoud van riolen en het afvoeren van rioolwater, de leges, rechten en de marktgelden is de afspraak gemaakt dat zoveel mogelijk kostendekkende tarieven zullen worden toegepast. Indien genoegen zou worden genomen met niet-kostendekkende tarieven, zou dit leiden tot tekorten in de begroting die op andere wijze, bijvoorbeeld door een extra verhoging van de OZB-tarieven, opgevangen dienen te worden.

Voordat tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie, wordt gecontroleerd of dit niet leidt tot meer dan 100% kostendekking. Dit laatste is op grond van de Gemeentewet niet toegestaan, zodat inflatiecorrectie dan achterwege dient te blijven. Voor het jaar 2022 zijn de tarieven conform de wettelijke eisen vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43