Jaarrekening

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector (WNT)

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector (WNT)

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Heusden van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor de gemeente Heusden is € 216.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 132.650

€ 94.239

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.340

€ 16.359

Subtotaal

€ 154.990

€ 110.598

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

€ 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 154.990

€ 110.598

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

bedragen x € 1

H.J.M. Timmermans

F.E.H.M. Backerra

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 126.614

€ 88.897

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.971

€ 16.475

Subtotaal

€ 148.585

 € 105.371

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

Bezoldiging

€ 148.585

€ 105.371

Hiermee is de WNT-norm in 2022 niet overschreden. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43