Bijlagen

EMU-saldo

EMU-saldo

Berekening EMU-Saldo

T-1

T

T

T+1

(bedragen * € 1.000)

2021

2022

2022

2023

  Omschrijving

Volgens Jaarrekening 2021

Volgens begroting 2022*

Volgens jaarrekening 2022

Volgens primaire begroting 2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

9.845

3.703

10.361

64

Mutatie (im)materiële vaste activa

8.843

9.358

4.048

26.089

Mutatie voorzieningen

1.412

1.230

4.167

-1.688

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

2.449

-2.947

-13.485

-21.553

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-35

-1.478

23.965

-6.160

*Bij het opstellen van de begroting 2023 is ook, op basis van de dan bekende gegevens, de balans voor 2022 geactualiseerd. Deze stand is gehanteerd en niet de 2de bestuursrapportage omdat daar niet opnieuw alle gegevens zijn geactualiseerd.

Toelichting:
Het EMU-saldo over 2022 geeft aan dat wij als gemeente via reëel transacties, afgelopen jaar € 23.965.000 meer hebben ontvangen dan we hebben uitgegeven. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’. Hierdoor zegt het EMU-saldo van één jaar relatief weinig, omdat de uitgaven voor investeringen bijvoorbeeld in één jaar leiden tot een uitgave, maar in de exploitatie via de kapitaallasten leiden tot meerjarige lasten. Of dat toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat gaan, maar pas bij besteding van de voorziening leiden tot een uitgave.

Vanuit de balans zijn de volgende effecten op het EMU-saldo te zien (er wordt aangegeven of het een positief danwel negatief effect op het EMU-saldo heeft):

  • Het saldo van de jaarrekening voor toevoeging/ontrekking uit reserves is positief (positief effect)
  • Er zijn per saldo meer investeringen gedaan dan dat er op investeringen is afgeschreven (negatief effect)
  • De voorraden nemen per saldo af (positief effect)
  • De middelen in Voorzieningen nemen toe (positief effect)

Per saldo is het effect op het EMU-saldo van het rijk negatief voor € 23.965.000. Om gemeenten een beeld te geven hoe het lokale EMU-saldo zich verhoudt tot het landelijke EMU-saldo publiceert het ministerie van BZK een overzicht met de zogenaamde individuele referentiewaarden. Voor Heusden is die referentiewaarde € 4.616.913. Dit betreft overigens slechts om inzicht te geven in het “heusdense” aandeel in het totale EMU-saldo.

In 2022 zie je dat de gemeente Heusden een positieve saldo heeft, wat als uitgangspunt voor het EMU-saldo een positief effect heeft. De per saldo uitgaven op de investeringen ((I)MVA) hebben een negatief effect op het EMU-saldo. De voorraden zijn afgenomen en de dotaties aan voorzieningen zijn per saldo hoger dan de uitgaven ten laste van de voorzieningen, beide hebben een positief effect om het saldo. De voorzieningen zijn middelen die binnen de gemeente blijven en daarom wordt dit ook op het EMU-saldo gecorrigeerd (wel kosten, geen uitgaven).

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43