Programma's

Duurzaamheid, Milieu en afval

Beschrijving

‘De volwassenen hebben de aarde te leen van de kinderen’. Daarom zijn we aan de slag met de verduurzaming van Heusden: Heel. Heusden. Duurzaam. Er gebeurt veel om ons heen op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijfsleven, particulieren, verenigingen, woningbouw, enzovoort zijn actief om hun omgeving duurzamer te maken. Als gemeente hebben we hier soms een directe, maar vaak ook een indirecte rol. De duurzaamheidsagenda, opgesteld met vele partijen uit de Heusdense samenleving, biedt een kapstok waaraan vele beleidsthema’s gekoppeld zijn. Het gemeentelijk beleid is gericht op het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering voor natuur en milieu. De gemeente voert regie op terreinen als geluid, bodem, luchtkwaliteit, water en riolering, hondenoverlast en communicatie over duurzaamheid, natuur, afval en milieu.
Daarnaast voert de gemeente als bevoegd gezag de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken uit op deze terreinen. Een aantal van deze taken zijn (verplicht) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Voor de uitwerking van dit programma is aansluiting gezocht bij de 5 pijlers van de duurzaamheidsagenda: energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en een sociaal en gezonde leefomgeving.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 11.410
Gerealiseerd € 10.642
Afwijking € 820
Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43