Jaarrekening

Overzicht eenmalige baten en lasten

Overzicht eenmalige baten en lasten

Op grond van artikel 28 van het BBV dient in de jaarrekening een samenvattend overzicht van de incidentele baten en lasten te worden opgenomen. In het boekjaar zijn de navolgende van belang zijnde incidentele baten en lasten verantwoord:

Omschrijving (bedragen in €)

Rekening 2022

Baten:

Programma Bestuur en beheer

Verkoop gemeentelijke eigendommen

493.000

Vrijval voorziening pensioenen wethouders

                  97.000

Programma Openbare orde en veiligheid

Incidentele middelen veiligheid BOA's

        36.000

Programma Economie en recreatie

OHW Winstnemingen bouwgrondexploitatie bedrijven (via AR)

537.000

Bijdrage kwaliteitsverbetering landschapsinrichting (reserve rood voor groen)

61.000

Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2022 (vrijval)

      55.000

Vrijval voorziening afgewerkte complexen

      57.000

Programma Sport en cultuur

Middelen lokaal sportakkoord

30.000

Programma Sociaal Domein

Rijksbijdrage vluchtelingenopvang Oekraine

3.763.000

Bijrage gemeentefonds energietoeslag

    2.564.000

Programma Duurzaamheid, milieu en afval

Middelen klimaatakkoord

      227.000

Programma Bouwen en wonen

Rijksmiddelen omgevingswet

        325.000

Vrijval voorziening afgewerkte complexen

      186.000

Verliesvoorzieningen bijstellen ultimo 2021 (vrijval)

        206.000

Onttrekkingen uit reserves

Algemene reserve: budgetoverhevelingen jr2021

          1.426.000

Algemene reserve: frictiekosten Voorste Venne

         50.000

Algemene reserve: digitalisering bouwdossiers

          49.000

Algemene reserve: Dekking storting voorziening achterstallig onderhoud wegen

      2.383.000

Algemene reserve: De grassen winstneming

        456.000

Opheffen reserve rood voor groen

      1.831.000

Reserve Sociaal Domein

     1.400.000

Totaal:

    16.232.000

Lasten:

Programma Overhead

Implementaties software (Vind/Topdesk/Zorgned/Easy(

          98.000

Digitalisering bouwdossiers

        49.000

Implementatie software omgevingswet (overheveling)

         53.000

Programma Bestuur en beheer

Verkoopkosten gemeentelijke eigendommen

       42.000

Energielabels

        24.000

Storting in voorziening wachtgelden wethouders

       648.000

Opstellen DMJOP

          15.000

Programma Verkeer en Vervoer

Storting voorziening achterstallig onderhoud wegen

     2.568.000

kosten herinrichting Vismarkt

         19.000

Uitvoering maatregelen mobiliteitsvisie (overheveling)

         92.000

Uitvoering plan zwerfafval (overheveling)

        28.000

Programma Economie en recreatie

kosten Vuelta

         23.000

Extra budget bomensnoei

       195.000

Programma Sport en cultuur

Ondersteuning burgerinitiatief de schroef

         20.000

Ondersteuning burgerinitiatief Hoge Heide

         5.000

Programma Sociaal Domein

Vluchtelingenopvang Oekraine

   1.723.000

Regeling energietoeslag

   2.564.000

Kosten beschermd wonen

      150.000

Uitbreiding jongerenwerk

        93.000

Frictiekosten DVV

         50.000

Diverse overheveling (corona, logeerwoningen e.d.)

      304.000

Programma Duurzaamheid, milieu afval

Klimaatmiddelen, milieuadvies en verduurzaming (overheveling)

210.000

Programma Bouwen en Wonen

Kosten implementatie Omgevingswet

393.000

OHW negatieve winstnemingen bouwgrondexploitatie wonen (via AR)

      457.000

Toevoegingen aan reserves

Algemene reserve: dotatie netto effect verkoop gem eigendommen

      451.000

Dotatie reserve Integraal huisvestingsplan onderwijsgebouwen

 1.050.000

Dotatie reserve baggeren

        87.000

Reserve bijdrage bedrijven GOL

     125.600

Dotatie reserve lichtmasten

          94.000

Algemene reserve: dotatie winstnemingen bouwgrond bedrijven

      538.000

Algemene reserve: compensatie impl. Omgevingswet

    325.000

Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen

1.963.000

Dotatie reserve rood voor groen bedrijven

       12.000

Dotatie reserve rood voor groen wonen

    158.000

Dotatie reserve onderhoud riolering

        52.000

Dotatie reserve onderhoud schoolgebouwen

        137.000

Totaal:

    14.815.600

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43