Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2022

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

01

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

3.300

-3.300

0.2

Burgerzaken

1.714

544

-1.170

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.140

1.365

226

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

179

143

-35

02

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.832

-2.832

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.538

192

-1.346

03

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

52

52

2.1

Verkeer en vervoer

8.608

563

-8.045

2.2

Parkeren

79

22

-57

04

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

27

42

15

3.1

Economische ontwikkeling

227

-227

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

742

1.403

661

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

140

27

-113

3.4

Economische promotie

593

367

-226

5.5

Cultureel erfgoed

135

6

-129

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

4.526

149

-4.376

05

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.180

21

-1.159

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.997

789

-1.208

06

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

450

-450

5.2

Sportaccommodaties

4.314

1.690

-2.624

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

2.099

166

-1.933

5.4

Kunst

353

38

-315

5.6

Media

1.060

216

-844

07

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.949

4.363

-1.586

6.2

Wijkteams

2.152

-2.152

6.3

Inkomensregelingen

12.457

8.082

-4.376

6.4

Begeleide participatie

3.881

-3.881

6.5

Arbeidsparticipatie

3.609

-3.609

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.870

-1.870

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.307

218

-8.090

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.738

-8.738

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

603

-603

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

1.011

-1.011

7.1

Volksgezondheid

1.975

45

-1.929

08

Duurzaamheid, milieu en afval

7.2

Riolering

4.318

4.668

351

7.3

Afval

4.232

4.630

399

7.4

Milieubeheer

2.041

266

-1.776

09

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

1.106

95

-1.011

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

19.639

19.794

155

8.3

Wonen en bouwen

1.982

1.534

-447

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

1.169

1.359

190

0.61

OZB woningen

419

6.709

6.290

0.62

OZB niet-woningen

74

2.619

2.545

0.64

Belastingen overig

228

316

88

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

940

78.178

77.238

0.8

Overige baten en lasten

988

988

Overhead

0.4

Overhead

11.018

731

-10.287

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

389

-389

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

4.558

7.867

3.310

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

139.897

150.259

10.361

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43