Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid is een belangrijk instrument in het kader van het ruimtelijk beleid bij locatieontwikkeling. Het gemeentelijk grondbeleid heeft los van het verplicht kostenverhaal raakvlakken met verschillende andere beleidsterreinen van de gemeente. Het grondbeleid is geen doel op zich maar is ondersteunend aan de realisatie van het ruimtelijk beleid van de gemeente. Bij de paragraaf grondbeleid in de begroting wordt ingegaan op het te voeren beleid. Het beleid is in 2021 geactualiseerd met de Nota Grondbeleid 2021-2025: ‘Samen Meer Mogelijk Maken’.

Het financieel belang van het grondbeleid blijft groot. Het grondbeleid brengt voor wat betreft de gemeentelijke grondexploitaties relatief grotere financiële risico’s met zich mee. Bij de jaarrekening doen we in deze paragraaf op hoofdlijnen verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Een aanvullende toelichting staat in de Toelichting Grondexploitaties 2022 van de gemeente Heusden. De Toelichting grondexploitaties 2022 geeft inzicht op het totaal niveau van de grondexploitaties en een toelichting op de individuele projecten.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43