Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenten doen steeds meer een beroep op andere partijen bij de uitvoering van haar taken. Een deel hiervan komt terecht bij verbonden partijen. De diversiteit in verbonden partijen neemt toe, evenals het financiële en beleidsmatige gewicht ervan. Om die reden moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de programma’s opgenomen worden, op welke wijze verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.

In deze paragraaf wordt de algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen toegelicht en zijn alle verbonden partijen opgesomd. De verbonden partijen worden uitgesplitst naar het type organisatie en daarnaast wordt toegelicht welk openbaar doel dit dient, op welke wijze de gemeente een (financieel en/of bestuurlijk) belang heeft en wat de omvang van het belang is aan het begin en de verwachte omvang aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast worden de belangrijkste financiële gegevens van de verbonden partij benoemd (eigen vermogen, vreemd vermogen en het resultaat) en de eventuele risico’s voor de financiële positie van de gemeente. Indien van toepassing zijn deze tevens opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De omvang van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen aan het begin en einde van het verslagjaar moet worden opgenomen. Deze paragraaf bevat de gevraagde gegevens voor zover ze beschikbaar zijn.

Voor de uitsplitsing naar verschillende typen verbonden partijen wordt onderscheid gemaakt in:

  • gemeenschappelijke regelingen;
  • vennootschappen en coöperaties;
  • stichtingen en verenigingen; en
  • overige verbonden partijen.

Voor de gemeente Heusden is enkel sprake van gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Wij kennen geen andere typen verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43