Overig

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor publieke organisaties ingevoerd. De Wet
op de vennootschapsbelasting (Vpb) is destijds in essentie zo aangepast dat overheden ook belast kunnen worden voor economische activiteiten die ook door private ondernemingen (kunnen) worden uitgevoerd. De aanpassingen hadden tot doel een gelijk fiscaal speelveld te maken tussen partijen (overheden en private ondernemingen).

Sinds deze wetswijziging vallen activiteiten waarvoor gemeenten als ondernemer optreden onder de Vpb. De gemeente Heusden heeft sindsdien in overleg met een fiscaal adviseur invulling gegeven aan de vennootschapsbelastingplicht. De fiscaal adviseur ondersteunt de gemeente bij de berekening van de Vpb en bij de jaarlijks belastingaangiftes.

Belaste activiteiten en berekening fiscale resultaten

Jaarlijks is een beoordeling nodig of er sprake is van nieuwe belaste activiteiten. Het aantal mogelijke ondernemersactiviteiten voor de Vpb is voor Heusden beperkt. De gemeente is vooralsnog alleen over de grondexploitaties (hierna: “het grondbedrijf”), straatreclame en over de opbrengsten uit de verkoop van reststromen van huishoudelijk afval Vpb verschuldigd. Voor de ondernemersactiviteit ‘straatparkeren’ is een vrijstelling geclaimd.

De berekening van de verschuldigde Vpb gebeurt extracomptabel. Jaarlijks leidt dit tot één
totaalbedrag voor de Vpb-heffing, op basis van het berekende fiscaal resultaat. Het fiscale resultaat wijkt af van het bedrijfseconomisch resultaat dat is opgenomen in de begroting en in de jaarrekening die zijn opgesteld op basis van de BBV voorschriften. Het totaalbedrag van de Vpb-heffing wordt als één bedrag opgenomen in de staat van baten en lasten.

VSO met de belastingdienst

In november 2020 heeft de gemeente Heusden een vaststellingsovereenkomst (VSO) voor de vennootschapsbelasting gesloten met de belastingdienst. Met deze VSO ontstaat voor de gemeente duidelijkheid omtrent de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Ontwikkeling fiscaal resultaat en Vpb last

In de afgelopen jaren zijn aangiftes gedaan voor de Vpb. Inmiddels zijn voor de boekjaren tot en met 2019 definitieve aanslagen opgelegd over de volgende fiscale resultaten:
-   boekjaar 2016: € 1,4 miljoen negatief;
-   boekjaar 2017: € 0,9 miljoen positief;
-   boekjaar 2018: € 0,5 miljoen positief;
-   boekjaar 2019: € 0,3 miljoen negatief;
-   boekjaar 2020: € 1,9 miljoen negatief;
-   boekjaar 2021: € 0,2 miljoen positief.

Het boekjaar 2022 laat weer een positief fiscaal resultaat (van ongeveer € 1,5 miljoen) zien. Het positieve fiscale resultaat is hoger dan de verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren. Per saldo leidt dit in de jaarrekening 2022 tot een fiscale kostenpost van ongeveer € 0,4 miljoen.

Op basis van de berekeningen bij de jaarrekening 2022, ziet het er naar uit dat de fiscale resultaten de  eerstkomende jaren positief blijven. Wat kan leiden tot meer fiscale kostenposten in de eerstkomende jaren. De uiteindelijke fiscale last per jaar blijft afhankelijk van de daadwerkelijke fasering en ontwikkeling van de resultaten uit de grondexploitaties. Fiscale regelgeving kan ertoe leiden dat niet alle fiscale winsten uit de eerstkomende jaren kunnen worden gecompenseerd door fiscale verliezen in de jaren daarna. Dit komt doordat fiscale winsten maximaal 1 jaar kunnen worden gecompenseerd met fiscale verliezen in de jaren daarna.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43