Bijlagen

Overzicht budgetoverhevelingen

Overzicht budgetoverhevelingen

Inleiding

Budgetoverhevelingen hebben betrekking op:

  • budgetten voor activiteiten die in het afgelopen jaar niet tot uitvoering zijn gekomen om uiteenlopende redenen; deze niet bestede budgetten hebben een positieve invloed op het exploitatieresultaat gehad ten opzichte van de begroting;
  • budgetten die worden afgedekt door hiertoe aangewezen reserves; dit zijn budgetoverhevelingen zonder effect op het exploitatieresultaat.

Bij de besluitvorming van de jaarstukken worden de overhevelingen aan de raad voorgelegd met als doel deze middelen uit het resultaat van 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2023.

In het jaarrekeningresultaat zitten ook rijksmiddelen die we bij de decembercirculaire hebben gekregen. Er is echter geen kostenbudget geraamd. Vanwege het late moment van het bekend worden van de decembercirculaire is er geen begrotingswijziging mogelijk. Derhalve is er ook geen budgetoverheveling mogelijk. Deze middelen worden hieronder toegelicht en hiervan wordt voorgesteld om deze voor uitvoering in 2023 beschikbaar te stellen. Deze worden ook meegenomen in het voorstel tot resultaatbestemming.
 
In artikel 20 van de financiële verordening 2022 zijn regels opgesteld waaraan de overhevelingsvoorstellen zijn getoetst. Waar dit afwijkt van de regels wordt, conform de financiële verordening, toegelicht waarom het college voorstelt om de middelen toch over te hevelen.

De dekking van de over te hevelen middelen (€ 3.616.400) komt deels (€ 517.900) uit reserves en voor het resterende deel (€3.098.500) via de resultaatbestemming (die in 2022 wordt onttrokken uit de algemene reserve). Om te voorkomen dat genoemde lasten in 2023 als ongedekte uitgaven tot uiting komen, wordt evenals voorgaande jaren voorgesteld de betreffende budgetten via een afzonderlijk beslispunt rondom de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2022 voor uitvoering in 2023 beschikbaar te stellen. Er hoeft dan in 2023, in het kader van de begrotingsrechtmatigheid, geen apart raadsbesluit meer te worden genomen.

Ten opzichte van 2022 zijn de overhevelingen gestegen. Dit komt met name door de resterende rijksmiddelen voor opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Overzicht budgetoverhevelingen

Omschrijving

Overheveling / resultaat-bestemming

Ten laste van resultaat

Dekking uit reserves

Budgetoverheveling

Hedikhuizen schaalverdieping

78.000

78.000

Integrale veiligheid

59.000

59.000

Middelen uitvoering maatregelen gvvp

74.000

74.000

Kerkenvisie

25.000

25.000

Ondersteuning burgerinitiatief sportpark Hoge Heide

27.700

27.700

Middelen kansrijke start

42.100

42.100

Vluchtelingenopvang

2.040.000

2.040.000

Inburgering nieuwkomers/begeleiding statushouders

112.000

112.000

Rijksmiddelen uitvoering klimaatakkoord 2022

214.700

214.700

Herinrichting woonwagenlocatie Sportlaan Drunen, Parallelweg Heesbeen en Nassaulaan Vlijmen

93.000

93.000

Implementatie omgevingswet

233.000

233.000

Budget tbv implementatie nieuwe applicatie zorgned

100.000

100.000

Vervangen Waterberging Touwslager

56.300

56.300

Voorbereidingskrediet baggeren Elshoutse zeedijk

59.500

59.500

Eenmalige kosten tijdelijk huisvesting De Bussel

53.800

53.800

Sloopkosten 1e en 2e fase kasteellaan in Oudheusden

273.700

273.700

Digitaliseren bouwdossiers

74.600

74.600

Subtotaal

3.616.400

3.098.500

517.900

Resultaatbestemming

Bijzondere bijstand - Extra inzet vroegsignalering

65.900

65.900

Extra middelen kansrijke start

21.300

21.300

Continuïteit van zorg (meerkosten ivm corona)

45.100

45.100

Subtotaal

132.300

132.300

 Totaal 

3.748.700

3.230.800

517.900

Overhevelingen ten laste van het resultaat

Programma Bestuur en Beheer

Hedikhuizen schaalverdieping (€ 78.000)
Het college heeft in het verlengde van het pilotproject schaalverdieping Burgerbegroting Hedikhuizen, met bijbehorend(e) plan de campagne en raadsbehandeling, besloten om tot en met 2021 een bedrag van € 20.000 per jaar voor het dorp te reserveren. Om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren, heeft de zogenaamde initiatiefgroep Hedikhuizen het totaalbedrag van € 80.000, dat inmiddels in de afgelopen vier jaar is opgebouwd, aanvankelijk gereserveerd voor diverse initiatieven (waaronder een dorpshuis, aanpassingen in de openbare ruimte, een kwaliteitsimpuls landschap & biodiversiteit en wandelroutes). Van deze € 80.000 is € 2.000 besteed aan de uitgave van een boek over Hedikhuizen “Weerbaar en weerbarstig”. Door de coronapandemie en vanwege interne ontwikkelingen in de initiatiefgroep, zijn de ideeën rondom de eerder genoemde initiatieven niet verder uitgewerkt Inmiddels is in het dorp draagvlak gevonden om de gereserveerde gelden deels in te zetten voor het herstel van het straatwerk. Dit als aanvulling op de herstratingswerkzaamheden die voor 2023 in de gemeentelijke planning zijn opgenomen. Het resterende deel wordt ingezet voor verbetering van bermen in het buitengebied. De reservering van € 78.000 komt voort uit een bestuurlijke toezegging, die zonder overheveling niet geëffectueerd kan worden.

Er is een gedurende de jaren 2018 tot en met 2021 een budget van € 20.000 opgenomen in de gemeentelijke begroting. Bestuurlijk is toegezegd dat de middelen tot en met 2021 gereserveerd zouden worden en een bestedingsdoel is ook nu benoemd. Het budget Buurt bestuurt voor Hedikhuizen voor 2022 is hier niet aan toegevoegd. De reservering van de middelen is een bestuurlijke toezegging waarbij de middelen in 2023 worden ingezet om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te verbeteren. Om afspraken uit het verleden te honoreren wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2023.

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Integrale veiligheid ( € 59.000)
In de openbare ruimte verrichten Boa’s belangrijk werk in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn Boa’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. Via het gemeentefonds heeft de gemeente een bedrag ontvangen voor € 36.000 voor de veiligheid van de Boa’s. Dit bedrag zal in 2023 worden besteed aan aanschaf van bodycams en het verder uitrusten van de Boa’s. Verder hebben we voor het project Meldingsbereidheid Oudheusden een subsidie ontvangen. Deze subsidie is toegekend door het Regionaal informatie- en expertise centrum (Riec) op basis van een ingediend projectplan. Met dit project wil de gemeente de meldingsbereidheid rond ondermijning/criminaliteit in Oudheusden verhogen en zo de informatiepositie verbeteren. Dit gaat om € 23.000. Het gaat hierbij om incidenteel beschikbaar gestelde middelen die deels vertraagd zijn vanwege corona. Vorig jaar is ook een deel al overgeheveld. Al de middelen zijn nodig om het project uit te kunnen voeren en daarom wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen.

Programma Verkeer en Vervoer

Beschikbaarstelling middelen voor uitvoering maatregelen in lijn Mobiliteitsplan (€ 74.000).
In 2022 is het GVVP vastgesteld inclusief het Meerjaren Uitvoeringsprogramma. Het project 30 km maatregelen De Hoeve is uitgesteld om mee te liften met wegonderhoud 2023 (werk met werk). Het onderzoek Weren vrachtverkeer Hedikhuizen is vertraagd vanwege werkzaamheden van de gemeente Den Bosch nabij de steenfabriek in Hedikhuizen. De snelheid remmende maatregel nabij Caleidoscoop is uitgesteld in verband met de uitvoerig van een communicatietraject.

De overheveling betreft resterende middelen op een structureel budget waarop ook vorig jaar een overheveling heeft plaatsgevonden. De middelen zijn noodzakelijk omdat, naast het inlopen van de achterstand in uitvoering, ook de voorgenomen planning voor 2023 uitgevoerd moet worden waar de beschikbare middelen in 2023 voor nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2023.

Programma Economie en recreatie

Kerkenvisie (€ 25.000)
Van het rijk is in 2021 een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is bestemd om voor de kerkgebouwen in de gemeente Heusden, al dan niet met monumentale status, een integrale gemeentelijke kerkenvisie op te stellen. In 2022 heeft een startoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de kerkelijke gemeenten. Een vervolg op dit startoverleg heeft niet plaatsgevonden als gevolg van gebrek aan capaciteit binnen de gemeente Heusden.

De middelen die in 2021 zijn ontvangen zijn overgeheveld naar 2022. Omdat de middelen specifiek bestemd zijn voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie is het voorstel deze middelen over te hevelen naar 2023. In 2023 wordt een vervolg gegeven aan het startoverleg en wordt er met de kerkbesturen en andere relevante partijen gewerkt aan een kerkenvisie “light”. Hierbij wordt goed gekeken naar goede voorbeelden van andere gemeentes die inmiddels al een kerkenvisie hebben afgerond.

De middelen zijn in 2021 ontvangen en overgeheveld naar 2022. Het betreft incidentele middelen die nogmaals een jaar worden doorgeschoven vanwege te weinig capaciteit. Omdat de middelen echter specifiek bestemd zijn voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie is het voorstel deze middelen over te hevelen naar 2023.

Programma Sport & Cultuur

Sportpark De Hoge Heide (€ 27.700)
Bij de eerste bestuursrapportage 2022 zijn incidentele gelden beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het burgerinitiatief voor het sportpak De Hoge Heide. De ondersteuning van het burgerinitiatief loopt door in 2023. Er is een opdracht verstrekt aan een adviesbureau dat de haalbaarheid van de ideeën verder onderzoekt en vertaald in een eerste visie. De start is gemaakt in 2022, de verdere uitvoering loopt in 2023. De uitvoering van de activiteiten vergen tijd en zorgvuldigheid en deze lopen door in 2023. Zonder de middelen kunnen de verstrekte opdrachten niet betaald worden.

Programma Sociaal Domein

Kansrijke start (€ 42.100)
De afgelopen jaren hebben we middelen ontvangen vanuit het landelijk programma Kansrijke Start. Tot nu toe zetten we deze in voor monitoring en uitvoeringskosten van Hallo jij!. In 2022 hebben we besloten een bredere coalitie te starten met partners die vanaf de zwangerschap totdat een kind 2 jaar is betrokken zijn bij gezinnen. De voorbereiding is getroffen en de coalitie komt in 2023 voor het eerst bij elkaar. Het doel is om elkaar nog beter te leren kennen en met elkaar ambities te formuleren op waar de samenwerking en daarmee de zorg aan gezinnen in de eerste 1000 dagen nog beter kan.
De kosten vielen in 2022 lager uit, onder andere omdat er tijdelijk geen projectleider in de uitvoering was. Dit samen met een extra bijdrage vanuit CZ maakt dat veel middelen over zijn gebleven.
Vanaf 2023 gaan de middelen Kansrijke start mee in de Brede SPUK. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel middelen we hiervoor kunnen aanvragen per 2023 en of dit toegekend zal worden.
Daarnaast is de inzet van GGD en Contour de Twern tot nu toe binnen de ruimte in capaciteit waardoor het ons geen extra middelen kost. Dit komt steeds meer onder druk te staan, omdat de ureninzet toeneemt. Hier liggen dus ook aanvragen voor tegemoetkoming wat maakt dat de kosten mogelijk fors toenemen. Dit samen maakt de financiële onzekerheid vanaf 2023 groot. Het voorstel is dan ook deze middelen over te hevelen naar 2023.

Vluchtelingenopvang (€ 2.040.000)
Voor het uitvoeren van de taken omtrent de vluchtelingenopvang Oekraïne, ontvangt de gemeente middelen van het Rijk. De middelen bestaan uit een normbedrag per dag per bed (tot 15 oktober 2022 was dat € 100 en daarna € 83) en uit een transitievergoeding voor de verbouwingskosten. Voor de opvangplekken betreft dit een normbedrag, dat is gebaseerd op een inschatting van de gemiddelde werkelijke kosten. Als een opvangplek in de praktijk minder blijkt te kosten, blijft toch het normbedrag gelden. Op 20 december jl. hebben we u geïnformeerd over de stand van de in 2022 gemaakte kosten en te ontvangen middelen. Hieruit blijkt een verwacht positief saldo over 2022 van € 1.894.849. Het uiteindelijke positieve saldo bedraagt € 2.040.000. Niet bestede middelen hoeven niet te worden terugbetaald en de middelen zullen worden ingezet voor de vluchtelingenopvang.

Middelen begeleiden statushouders (€ 112.000)
Statushouders en gezinsmigranten worden gedurende hun inburgeringstraject begeleid door Baanbrekers en Vluchtelingenwerk. De inburgeringstrajecten duren tot maximaal 3 jaar. De begeleiding is verspreid over de hele inburgeringstermijn. Vanuit het Rijk krijgen we middelen per inburgeringstraject. Zonder deze middelen is er geen/onvoldoende financiering voor de gewenste begeleiding van de statushouders. Zij hebben dan niet de ondersteuning die in de nieuwe wet wel geregeld wordt en dit vergroot de kans op het niet slagen voor hun inburgering en het vermindert de kans op een goede participatie.

Programma Duurzaamheid, Milieu en Afval

Rijksmiddelen uitvoering klimaatakkoord 2022 (€ 214.700)
Voor 2022 hebben we van het Rijk incidentele middelen gekregen voor uitvoering van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn pas in september beschikbaar gekomen. Uitvoering van het Klimaatakkoord en dekking van daarvoor benodigde formatie lopen door in 2023 en verder. Al geplande projecten en trajecten kunnen niet worden opgestart/uitgevoerd als deze middelen niet beschikbaar zijn.

Programma Bouwen en Wonen

Herinrichting woonwagenlocaties (€ 93.000)
De opdracht is het herinrichten van de vier woonwagenlocaties. De dekking van de kosten die voortvloeien uit deze herinrichting worden bekostigd uit de opbrengsten van de verkoop / in erfpacht uitgeven van de standplaatsen. De herinrichting is in 2022 nagenoeg afgerond. Op de locatie Nassaulaan dient er nog het e.e.a. te worden afgerond. Wij verwachten dat deze medio 2023 wordt afgerond. Het verkopen van de standplaatsen gaat langzaam. De verwachting is dat niet alles kan worden verkocht, een deel zal via erfpacht worden uitgegeven, indien ook dat niet lukt zal er sprake blijven van een verhuursituatie. Tot slot wordt opgemerkt dat het waarschijnlijk is dat de standplaatsen in Heesbeen en Drunen met elk 1 standplaats worden uitgebreid. Aangezien het om uitbreidingen gaat die binnen het bestemmingsplan en de grenzen van de huidige locaties passen zullen de kosten gering zijn.  
De overheveling betreft een incidenteel bedrag waar de jaarlijkse kosten uit worden betaald. Het restant wordt overgeheveld. Er heeft meerdere jaren achter elkaar een overheveling op de betreffende budgetten plaatsgevonden. Omdat het echter een specifiek budget betreft voor een specifiek taak is het voorstel om deze middelen over te hevelen naar 2023.

Implementatie omgevingswet (€ 233.000)
De omgevingswet is wederom uitgesteld en de nieuwe ingangsdatum is 1 januari 2024. Door uitstel van de omgevingswet zijn er enkele zaken getemporiseerd:

  • De implementatie van een nieuw VTH-systeem en aansluiting daarvan op het digitale stelsel van de omgevingswet (DSO) is doorgeschoven. Het DSO wordt ook landelijk nog verder ontwikkeld.
  • De opleidingen zijn deels doorgeschoven naar 2023 zodat de tijd tussen opleiding en het daadwerkelijk in de praktijk brengen van de materie korter is.
  • De behandeling van de zienswijzen met betrekking tot  de omgevingsvisie vraagt meer tijd.
  • Extra capaciteit in de overgangsfase naar de inwerkingtreding is verschoven van 2022 naar 2023. Deze extra capaciteit is nodig om de dienstverlening op peil te houden terwijl interne medewerkers aan de implementatie werken.

Voor de omgevingswet zijn incidenteel extra middelen beschikbaar. De afgelopen paar jaar zijn al eerder middelen overgeheveld vanwege het herhaaldelijk uitstellen van de omgevingswet. In 2023 zijn eerder extra incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de fase vanaf ingangsdatum van de omgevingswet. De overheveling betreft middelen bedoeld voor de fase tot aan de ingangsdatum van de omgevingswet. Zonder deze middelen is daar onvoldoende budget voor. Gezien het herhaaldelijke uitstel is van de omgevingswet en het daarmee doorschuiven van werkzaamheden is de overheveling noodzakelijk. Het voorstel is dan ook om te middelen naar 2023 over te hevelen.

Overhead

Implementatie nieuwe zorgapplicatie (€ 100.000)
In 2022 is de aanbesteding uitgevoerd voor de selectie van een nieuw systeem voor Zorg. Dit budget is noodzakelijk voor de goede invoering van deze nieuwe applicatie. Denk daarbij aan inrichting, migratie van gegevens uit de oude systemen, opleidingen, enz. Kortom de volledige implementatie. Omdat in eerste instantie het doorlopen van een Europees aanbestedingstraject niet verwacht was is de uitvoering vertraagd. De verwachting is dat medio 2023 het nieuwe systeem in gebruik kan worden genomen. De middelen zijn benodigd voor het voltooien van de implementatie en daarom wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2023.

Overhevelingen ten laste van reserves

Programma Bestuur en beheer

Vervanging waterberging tuinbouwkas (€ 56.300)
Het uitvoeren van groot onderhoud aan de waterberging voor de tuinbouwkas aan de Touwslager 11 in Nieuwkuijk is vertraagd als gevolg van capaciteitsgebrek bij de uitvoerder. De capaciteit bij de uitvoerder was niet beschikbaar om de werkzaamheden in 2022 aansluitend te laten uitvoeren aan de werkzaamheden van het waterschap. Rekening houdend met het feit dat het aanbrengen van de nieuwe folie bij > 5 gr Celsius moet plaatsvinden. De werkzaamheden aan het waterbassin, dat loost bij de stuw, kunnen starten nadat het waterschap de werkzaamheden aan de stuw bij Tuinbouwweg 18-22 heeft afgerond. De werkzaamheden van het waterschap zijn in december 2022 uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond.

Programma Economie en recreatie

Baggerwerkzaamheden wielen Elshoutse Zeedijk (€ 59.500)
Vanuit de reserve Uitvoering Baggerplan is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 73.000. De werkelijke kosten worden aan het eind als extra afschrijving ten laste van de reserve Baggeren geboekt. Na het beschikbaar stellen van het krediet is gestart met uitvraag van de benodigde onderzoeken en het nader verkennen van de mogelijke bagger – en verwerkingsmethodes. Het beschikbaar gestelde budget is niet toereikend. Daarom is een nieuw voorstel in voorbereiding om het voorbereidingskrediet op te hogen. De middelen dienen overgeheveld te worden zodat in 2023 de middelen beschikbaar zijn voor afdekking van de kosten van de voorbereiding.

Programma Onderwijs

Eenmalige kosten tijdelijke huisvesting De Bussel (€ 53.800)
Het doorlopen van enkele onderdelen van de vergunningsprocedure loopt onverwacht langer dan waarop geanticipeerd was. Met name zaken als hemelwaterafvoer, stikstof en brandveiligheid vereisen een aanvullende onderbouwing/berekening. Hierdoor vindt de daadwerkelijke plaatsing van de tijdelijke units voor Basisschool De Bussel in Vlijmen niet plaats in 2022, maar in 2023. Ook de bekostiging hiervan vindt plaats in 2023. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 de tijdelijke units in gebruik genomen kunnen worden. Indien er geen overheveling plaatsvindt, is er geen budget beschikbaar voor de eenmalige kosten voor plaatsing van de reeds verstrekte opdracht.

Sloopkosten 1e en 2e fase Kasteellaan in Oudheusden (€ 273.700)
De sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van de grond in Oudheusden is in twee fases opgedeeld. De sloop van het voormalige schoolgebouw van SBO De Leilinde (1e fase) is volgens planning voltooid in 2022. Nadat de nieuwbouw is voltooid zal het rechter gedeelte (2e fase) gesloopt worden. De verwachting is dat dit in de 2e helft van 2023 zal plaatsvinden. De kosten voor de sloop van de 1e fase zijn nog niet in rekening gebracht bij de gemeente Heusden. De totale kosten zullen in 2023 worden afgewikkeld.

Vorig jaar is dit bedrag eveneens overgeheveld. Het betreft een incidenteel budget voor een specifieke taak. De opdracht is deels uitgevoerd maar wordt pas betaald als de hele opdracht is uitgevoerd. Dat zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Om dit te kunnen bekostigen wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen.

Programma Overhead

Digitaliseren bouwdossiers (€ 74.600)
Het streekarchief is de bouwdossiers van de gemeente Heusden aan het digitaliseren. Dit project is reeds in 2021 gestart, en zal in 2023 afgerond worden. Na afronding van het project worden de kosten van 2023 gefactureerd, dat zal sowieso in 2023 zijn. Het betreft het restant van middelen die bij de begroting 2022 incidenteel beschikbaar zijn gesteld. Het voorstel is deze middelen over te hevelen naar 2023.

Resultaatbestemming

Programma Sociaal Domein

Extra inzet vroegsignalering voor energiearmoede (€ 65.900)
In 2022 hebben we middelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan. Deze middelen zijn bedoeld voor extra inzet via vroegsignalering en/of bijzondere bijstand. In de decembercirculaire zijn deze middelen opgenomen en ze zijn nog niet benut in 2022. In 2022 is er geen extra inzet door de Kredietbank geweest, maar gedurende het jaar is gebleken dat die wel nodig is. De afspraken voor 2023 worden daarop aangepast. Met deze extra middelen kan de inzet van de Kredietbank in het proces van vroegsignalering verhoogd worden. Hierdoor kunnen we meer inwoners voorzien van passende ondersteuning

Extra middelen kansrijke start (€ 21.300)
De afgelopen jaren hebben we middelen ontvangen vanuit het landelijk programma Kansrijke Start. Tot nu toe zetten we deze in voor monitoring en uitvoeringskosten van Hallo jij!. In 2022 is een bredere coalitie gestart met partners die vanaf de zwangerschap totdat een kind 2 jaar is betrokken zijn bij gezinnen. Tot nu toe hebben diverse partijen binnen hun capaciteit deelgenomen, maar dat komt onder druk te staan omdat de ureninzet toeneemt. Hier liggen concreet aanvragen voor tegemoetkoming waardoor de kosten mogelijk fors toenemen. Bij decembercirculaire 2022 is aanvullend € 21.300 beschikbaar gesteld door het rijk. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 zal worden voorgesteld deze aanvullende middelen beschikbaar te houden voor uitvoering van het landelijk programma Kansrijke Start.

Continuïteit van zorg (€ 45.100)
De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) als gevolg van de coronapandemie in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. Voor de zorgaanbieders binnen ons gebied wordt in 2023 de meerkostenregeling voor compensatie over 2022 open gesteld. De zorgaanbieders kunnen dan een aanvraag tot compensatie doen. De regeling leidt in 2023 tot een verplichting en daarom zullen we bij de jaarrekening het voorstel doen deze middelen hiervoor te bestemmen.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43