Jaarrekening

Jaarrekeningresultaat

Jaarrekeningresultaat

Het jaarrekeningresultaat voor 2022 bedraagt € 10.131.000. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2023 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 6.885.000. Vanuit het saldo van de gewijzigde begroting 2022 is de opbouw van het resultaat als volgt:

Samenvatting rekeningresultaat 2022

Bedrag (€)

Jaarrekeningresultaat 2022

10.361.000

Verwachte saldo per 2de berap 2022

5.419.000

Te verklaren saldo

4.942.000

Overhevelingen ten laste van het resultaat

3.231.000

Saldo

1.712.000

Onderstaand staan de belangrijkste voor- en nadelen (verschillen > € 70.000) exclusief de hierboven genoemde overhevelingen. Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.

Analyse rekeningresultaat 2022 voordelen

Bedrag (€)

Vrijval (verlies) voorzieningen grondexploitatie

505.000

Lagere salarislasten met name agv CAO-effect

368.000

Vrijval corona-middelen

247.000

Voordeel algemene uitkering

230.000

Voordeel compensatie SPUK BTW sport

228.000

Voordeel overige personele kosten

209.000

Voordeel leges omgevingsvergunningen

188.000

Vrijval storting voorziening pensioenen wethouders

162.000

Resterende middelen verkeersmaatregelen

91.000

Hogere inkomsten leges burgerzaken

70.000

Overige verschillen per saldo voordelig

265.000

Totaal voordelig

2.562.000

Analyse rekeningresultaat 2022 nadelen

Bedrag (€)

Vennootschapsbelasting

389.000

Hoger gebruik bijzondere bijstand

277.000

Hogere storting voorziening achterstallig onderhoud wegen

185.000

Totaal nadelig

851.000

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43