Jaarrekening

Balans per 31 december

Balans per 31 december

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

46

453

Materiële vaste activa

99.453

94.999

Financiële vaste activa

6.256

6.487

Vlottende activa

Voorraden

39.492

52.976

Uitzettingen

37.429

26.076

Liquide middelen

588

114

Overlopende activa

4.883

2.181

Balanstotaal activa

188.148

183.285

Vaste passiva

Eigen vermogen

55.414

48.362

Voorzieningen

11.796

7.629

Vaste schuld

84.727

100.434

Vlottende passiva

Vlottende schuld

22.645

15.544

Overlopende passiva

13.566

11.316

Balanstotaal passiva

188.148

183.285

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43