Bijlagen

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven incl. reserves

Jaarrekening 2022

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.784

2.053

-4.731

Openbare orde en veiligheid

4.370

192

-4.178

Verkeer en vervoer

8.907

3.021

-5.886

Economie en recreatie

7.101

2.008

-5.093

Onderwijs

4.364

859

-3.506

Sport en cultuur

8.277

2.160

-6.116

Sociaal domein

50.551

14.106

-36.445

Duurzaamheid, milieu en afval

10.642

9.564

-1.078

Bouwen en wonen

22.823

21.744

-1.079

Algemene dekkingsmiddelen

4.670

93.820

89.150

Overhead

11.018

731

-10.287

Heffing VPB

389

0

-389

Onvoorzien en overige stelposten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

139.897

150.258

10.361

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43