Paragrafen

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) zal uiteindelijk veel meer verplichten tot het actief en uit eigen beweging openbaar maken van een documenten, dan voorheen. Op basis van het bestaande beleid van onze gemeente is veel al openbaar in Heusden. Op termijn moet er meer en actiever worden geopenbaard. Dit wordt vanuit het Rijk in de loop van de komende jaren gefaseerd ingevoerd. Uit oogpunt van zorgvuldigheid volgen wij deze landelijke fasering.

In verband met de gefaseerde invoering van de Woo was een landelijke voorziening in ontwikkeling, het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (Plooi). Medio december 2022 heeft het Rijk de ontwikkeling van Plooi stopgezet en wordt ingezet op een eenvoudigere variant. De verwachting is dat met de ontwikkeling van deze eenvoudigere variant het tweede kwartaal van 2023 wordt gestart.
Vooruitlopend op verdere invoering van de Woo is gekeken om twee categorieën documenten actiever openbaar te maken, de ingezonden brieven aan de raad en de beslissingen op Woo-verzoeken en de daarbij behorende stukken.

De ingezonden brieven aan de raad worden inmiddels gepubliceerd op de gemeentelijke website bij de ingekomen stukken voor de raad. In 2022 zijn 29 Woo-verzoeken (incl. Wob-verzoeken) behandeld. De beslissingen daarop en de daarbij behorende stukken zijn niet actief openbaar gemaakt. Het onderzoek naar het actief openbaar hiervan is door capaciteit en personele wisselingen niet afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:23:40 met de export van 07/05/2023 11:11:43